Algemene Voorwaarden & Privacy-verklaring

Stichting JobOn

Algemene Voorwaarden & Privacy-verklaring (versie januari 2023)

JobOn is een netwerkorganisatie van en voor vrijwilligers en heeft de ambitie om werkzoekenden te inspireren en in beweging te zetten. Dit doen we via een activiteitenplatform dat ontmoetingen tussen werkzoekenden faciliteert. Wij geloven in de kracht van netwerken en opdoen van vaardigheden. De Stichting is gevestigd in Utrecht en te bereiken via info@jobon.nl.

 

Artikel 1 Definities

Events: JobOn is een netwerkorganisatie die activiteiten organiseert voor mensen die een volgende stap willen zetten in hun loopbaan.

Deelnemers: Dit zijn personen die participeren in onze events; zij hebben zich via de website aangemeld voor een event.

Vrijwilligers: Iedereen die zich vrijwillig voor en door Stichting JobOn inzet voor anderen en een bijdrage levert aan de doelstelling van onze Stichting. Zo hebben we bijvoorbeeld vrijwilligers in de rol van eventmanager. De eventmanagers zijn zelf meestal werkzoekend, ze hebben zich via de website ingeschreven bij JobOn en ondertekenen een vrijwilligersovereenkomst.

Gastsprekers: Tijdens events geven we trainers het podium. Dit kunnen deelnemers uit het netwerk zijn, maar dit kunnen ook professionele trainers zijn. Voor de gastsprekers zijn er een aantal extra voorwaarden, zie hoofdstuk “Gastsprekers”.

Locaties: JobOn heeft geen vaste locaties en is bij de organisatie van events afhankelijk van de gastvrijheid van derden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van JobOn; te weten vrijwilligers, deelnemers, werkgevers, partners, gastsprekers en locaties waar de events van JobOn worden georganiseerd.

Artikel 3 Deelnemers

Aanmelden. Deelnemers aan onze events kunnen zich via www.jobon.nl registreren, waarbij zij een eigen profiel aanmaken, en waar zij deze algemene voorwaarden accepteren.

Doelgroep. JobOn is een platform voor werkzoekenden. Iedereen die wil werken aan zijn/haar loopbaan en/of wil oriënteren op een (nieuwe) baan is welkom.

Kosten. JobOn vergoedt geen onkosten of reiskosten of enige andere kosten die door de deelnemers zijn gemaakt, tenzij hier vooraf afspraken over zijn gemaakt.

Donaties. Om deel te nemen aan de events en online trainingen worden er geen registratie- of lidmaatschapskosten gevraagd, aangezien werkzoekenden soms noodgedwongen ‘de broekriem moeten aanhalen’. In plaats daarvan vragen we om een donatie. Dit kun je betalen na een event of online training of op het moment dat je een baan hebt gevonden. Jij bepaalt zelf de hoogte van dit bedrag en dit mag ook € 0,-- zijn, indien je vindt dat onze diensten geen waarde voor je hebben gehad. JobOn is een stichting en werkt zonder winstoogmerk.

Consumpties. Bij sommige events moeten deelnemers hun eigen consumpties betalen en bij sommige locaties is het verplicht om consumpties af te nemen. Deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het afrekenen van genoten consumpties.

Annuleren. Na inschrijving voor een event, kan via een link in de bevestigingsmail en middels het aangemaakte profiel op de website de aanwezigheid worden geannuleerd. Bij aanmelding rekent de “eventmanager” op je komst en houden we een stoel en/of plek (bij online) voor je vrij.

Aanwezig zonder aanmelden. Aanmelden voor een event via de website is verplicht. Zonder aanmelden kan de toegang tot het event geweigerd worden.

Afwezig zonder annuleren. Heeft de deelnemer zich via de website aangemeld en komt de deelnemer zonder annulering niet opdagen, dan behouden we het recht om toekomstige toegang te ontzeggen.

Artikel 4 Vrijwilligers

De regels van deelnemers gelden ook voor vrijwilligers. Vrijwilligers zijn immers deelnemers uit het netwerk van JobOn die een actieve rol willen spelen en zodoende naast deelnemer ook vrijwilliger zijn.

Onze vrijwilligers die gaan werken als eventmanager tekenen een vrijwilligersovereenkomst met nadere informatie.

Artikel 5 Gastsprekers

JobOn betaalt niet voor gastsprekers. Voor iedere gastspreker is de reden om kosteloos te spreken voor een groep enthousiaste en gemotiveerde werkzoekenden anders. De één doet het vanuit de MVO-gedachte, de ander vanuit de gedachte van “sociaal kapitaal”.

JobOn vergoedt geen onkosten of reiskosten of enig andere door de gastspreker gemaakte kosten.  

Het contact tussen deelnemers is belangrijk tijdens events van JobOn. Het karakter van de events is daarom altijd interactief. De gastspreker houdt daarom geen eenzijdige lezing, maar verzorgt een workshop met actieve werkvormen.

Eventmanagers zijn verantwoordelijk voor het werven en selecteren van gastsprekers voor de events. De vrijwilligers of medewerkers van JobOn organiseren het event. Ze stemmen met de gastspreker het programma/draaiboek af en bepalen het programma. De eventmanager heeft te allen tijde het recht de samenwerking met de gastspreker te beëindigen.

Het inhoudelijke karakter van de workshop is leidend en is dus niet bedoeld als podium om producten/diensten te promoten/verkopen. Wel kan de gastspreker laten zien wat zijn of haar expertise is. Het staat deelnemers vrij om naar aanleiding van deze expertise contact op te nemen met de gastspreker.

Artikel 6 Events

Events worden aangeboden via de agenda op de website van JobOn.

De events zijn alleen toegankelijk voor deelnemers die zich hebben ingeschreven via de website.

Tijdens de events komen we samen met werkzoekenden. Het is van belang dat alle fatsoensnormen en regels van goed gedrag in acht worden genomen. Vanzelfsprekend is het niet toegestaan om misbruik te maken van kwetsbare groepen. De aandacht voor elkaar en het goed doen voor de mensen uit het netwerk van JobOn staan voorop.

JobOn behoudt zich het recht voor om deelnemers, vrijwilligers en gastsprekers uit te sluiten van deelname.

Artikel 7 Locaties

JobOn heeft geen eigen locaties en is daarbij afhankelijk van de gastvrijheid van derden. JobOn betaalt nooit locatie-, beamer- of flipover-huur of andere facilitaire kosten.

Kosten voor consumpties kunnen betaald worden door de individuele deelnemers. JobOn is niet aansprakelijk voor wanbetalen van deelnemers. Locatiemanagers moeten voor het event duidelijke afspraken maken met de vrijwilliger en deelnemers van JobOn.

De locatie is verantwoordelijk voor een veilige ruimte en gedegen voorzieningen.

Als wederdienst voor de gastvrijheid betaalt JobOn in sociaal kapitaal, zo publiceren we de locatie op onze site en nemen we het op in de communicatie rondom het desbetreffende event.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

Deelname aan een event is geheel op eigen risico. JobOn faciliteert een platform waarbij werkzoekenden elkaar ontmoeten. JobOn en haar medewerkers en bestuurders zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, ongevallen, lichamelijk letsel, verlies of diefstal van goederen of enige andere schade voor, tijdens of na een event, ongeacht de oorzaak daarvan. Daaronder is begrepen schade ontstaan door zaken of informatie geleverd door derden.

Het kan voorkomen dat een event geen doorgang vindt, inhoudelijk verandert, of op een andere locatie plaatsvindt. JobOn betracht de grootst mogelijke zorg bij het verstrekken van juiste gegevens over een event. Het kan echter voorkomen dat de verstrekte gegevens om welke reden dan ook niet overeenkomen met het geplande event. JobOn sluit alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot onjuiste informatieverstrekking.

JobOn is niet aansprakelijk indien een event geen doorgang vindt of van inhoud verandert wegens overmacht, bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden, ziekte, afwezig van eventmanager of gastspreker of veranderingen bij de locatie waar het event wordt georganiseerd.

De website www.jobon.nl wordt met de grootst mogelijke zorg opgesteld en beheerd. JobOn is niet aansprakelijk voor fouten op de www.jobon.nl of het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de website. Tevens is JobOn niet aansprakelijk voor fouten of niet beschikbaarheid van websites waarnaar de website doorverwijst.

JobOn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor hinderlijk gedrag van derden of enig ander contact tussen deelnemers onderling en of tussen deelnemer en gastspreker. JobOn sluit ook alle aansprakelijkheid uit voor het gebruik door derden van door een deelnemer gepubliceerde persoonlijke informatie op de website van JobOn. Dat geldt eveneens voor aansprakelijkheid voor de daden of nalatigheden van andere deelnemers, in welke vorm dan ook. JobOn neemt geen enkele aansprakelijkheid voor de meningen geuit door auteurs in artikelen op www.jobon.nl.

Artikel 9 Intellectuele Eigendom

Op de volledige inhoud, samenstelling en inrichting van de Website, waaronder de foto’s, afbeeldingen, grafisch design, digitale programma’s, bestanden en alle andere informatie, rusten intellectuele eigendomsrechten die toekomen aan JobOn of haar licentiegevers. JobOn en haar licentiegevers behouden alle intellectuele eigendomsrechten voor. Niets in deze algemene voorwaarden impliceert toestemming voor of overdracht van de intellectuele eigendomsrechten van JobOn of haar licentiegevers.

De op de Website vermelde informatie is bedoeld om een beeld te geven van de events van JobOn en om inschrijvingen voor events mogelijk te maken. De Website mag alleen voor doeleinden worden gebruikt die ter ondersteuning zijn van de doelstellingen van JobOn. Het is niet toegestaan de Website of de content van de Website te kopiëren, reproduceren, exploiteren, over te dragen, onleesbaar te maken, te verwijderen of voor eigen commerciële doeleinden te gebruiken.

Je verklaart hierbij geen handelingen te zullen verrichten die inbreuk kunnen maken op de (intellectuele eigendoms-) rechten van JobOn of derden of dat er onjuist materiaal wordt aangeleverd voor publicatie op de website van JobOn. Je staat er jegens JobOn voor in dat je volledig rechthebbende bent ten aanzien van de bestanden, gegevens en/of materialen die je aan JobOn ter beschikking stelt. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de Auteurswet.

Artikel 10  Toepasselijk recht en geschillen

Op alle overeenkomsten die met JobOn worden gesloten en waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die uit dergelijke overeenkomsten voortvloeien is de rechter bevoegd.

Artikel 11 Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door JobOn. Wij raden daarom aan om de algemene voorwaarden regelmatig te bestuderen bij aanmelding voor elk event.

Artikel 12 Privacyverklaring

Om je als deelnemer in te schrijven kun je je registreren via de website. JobOn zal voor deelname bepaalde persoonsgegevens opvragen. JobOn behandelt alle persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Tenzij daarvoor toestemming is verkregen, worden Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruikt dan ten behoeve van de events, het versturen van de nieuwsbrief, om je anderszins te informeren, voor onze eigen interne onderzoeksdoeleinden en voor het opstellen van impactrapportages en uitstroomresultaten. Richting partners worden de gegevens geanonimiseerd gebruikt. JobOn zal in de meeste gevallen uitsluitend ten behoeve van de events de namen van deelnemers gebruiken voor de aanwezigheidslijst.

JobOn verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hierbij een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, postcode, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken: Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jobon.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

JobOn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van JobOn) tussen zit. JobOn gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Mandrill, dit gebruiken we om mails te versturen om deelnemers te attenderen op relevante events of om bijvoorbeeld een inschrijving te bevestigen. MailChimp gebruiken we om nieuwsbrieven te sturen. Voor de nieuwsbrief kunnen mensen zich aanmelden en afmelden, afmelden kan door onderaan de nieuwsbrief te klikken op de link om uit te schrijven. De nieuwsbrief staat los van de aanmelding voor onze website.

JobOn bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als stichting moeten wij richting onze partners laten zien welke impact wij hebben voor werkzoekenden. Uit onderzoek met de universiteit is bijvoorbeeld gebleken dat deelnemers van onze events significant sneller uitstromen naar een betaalde baan, dan geregistreerde gebruikers die geen deelnemer zijn geweest bij een event.

JobOn verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door JobOn en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jobon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

JobOn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

JobOn neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@jobon.nl.

De persoonlijke inloggegevens die deelnemers ontvangen bij registratie zijn persoonsgebonden en dienen zorgvuldig te worden bewaard en niet gedeeld te worden met of overgedragen te worden aan derden.

JobOn maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine verzameling gegevens die naar de browser van een computer wordt verstuurd vanaf een webserver en op de vaste schijf van de computer wordt opgeslagen. De cookies worden gebruikt om de log-in instellingen en de voorkeuren te onthouden van de gebruiker. Met behulp van de cookie analyseert JobOn het gedrag van de gebruiker op de website om zo bijvoorbeeld gericht events in jouw omgeving onder de aandacht te brengen. Door middel van het aanpassen van de instellingen in het voorkeursmenu van de computer kan een gebruiker zelf kiezen of de browser alle cookies accepteert, selectief cookies accepteert of alle cookies weigert. Indien de browser zo is ingesteld dat cookies geweigerd worden heeft dit effect op de correcte werking van de site.

Deelnemers kunnen reacties plaatsen bij de website. Door een reactie te plaatsen ga je akkoord met het tonen van de reactie en jouw gegevens op de website.

Door deelname aan events geven deelnemers toestemming voor het delen van foto- en videomateriaal. Het beeldmateriaal en de reacties op de site kunnen gebruikt worden voor promotiedoeleinden, via social media of anderszins, en in andere publicaties zoals (jaar)verslagen.

Daarnaast maakt JobOn gebruik van Google Analytics. JobOn maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van je computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

-einde-